2018 ಸಪ್ಟಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ 4.30 ವರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಜುಬಿಲಿ ಸೆನೆಟ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಬೊನಾಮ್ ಪಂಗಡ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ ಹಾಣಿಂ ಗುಮ್ಟಾಂ ಪದಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಹೊ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಆರಂಬ್ ಕೆಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಚೇತನ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್, ಹಾಣಿಂಕೊಂಕ್ಣಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಕಲೆಂತ್ ಮರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲಿ. ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲು ಸೊಜ್ ತೆರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ. ಉಧ್ಯಮಿ ರೋಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಣಿಂ ಆಪೆÇ್ಲ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ, ವಕೀಲ್ ಎಮ್.ಪಿ ನೊರೊನ್ಹಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಮಾ|ಬಾ| ಐವನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಮರಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆ ಕೊಂತಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators