ನವೆಂಬರ್ 28, 2017: 26-11-2017ವೆರ್ ಜೆಪ್ಪು ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ICYM ಜೆಪ್ಪು ಘಟಕ್ ಹಾಂಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ "Talentia 2k17" ಹಾಂತುನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್‍ಚೆ ಯುವಜಣ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

 

ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್:

ಕ್ವಿಜ್   -   IIIrd
Photography   -   IIIrd
Ramp Walk   -   Ist
Comedy   -   IInd

ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ 13 ಫಿರ್ಗಜಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ RYM ಘಟಕ್ ಹಾಂಣಿಂ Overall Championship ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ಕ್ರಿಯಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆಮಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

 

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators