ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 2017 ತಾರಿಕೆರ್ ಕುಲಶೇಕರ್‍ ಫಿರ್ಗಜೆನ್‍ ಆಂತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಟ್ಟಾರ್‍ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ‘ಇಲ್ಯುಮಿನರಿ- 2017’ ("Illuminary - 2017") ತಾಲೆಂತಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್‍ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ RYM ಸಂಚಾಲನಾಕ್ ಸಭಾರ್‍ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ ಕುಟ್ಮಾ ತರ್ಫೆನ್‍ ಆಭಿನಂದನ್ ಪಾಠಯ್ತಾಂವ್.

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators