ನವೆಂಬರ್ 28, 2017:

ನವೆಂಬರ್ 9, 10, 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಅಮರ್ ಉರ್ಚೆ ದೀಸ್. ರುಜಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆ ಮೈದನಾರ್ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂಚೆ ರಾಜ್ ಮಟ್ಟಾಚೆ ಕಾರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ತರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂಚೆ ಕೊಂತಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ನೋವ್ ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಅತೀ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೋಜಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮುಖೇಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊನ್ಸಿಂಗ್ನೌರ್ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಮೊರಾಸ್, ಶಾಸಕ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ, ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಮ್.ಪಿ.ನೊರೊನ್ಹಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೇಲಿ ಮಾಣೆಸ್ತ್ ಪಿಯೂಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಅರ್ಸುಲಾಯ್ನ್ ಮೆಳಾಚಿ ಪ್ರೊವಿನ್ಸಿಯಲ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಭಯ್ಣ್ ರೀಟಾ ವಾಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಂಟೋನಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫೈಬರಾಚಾ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಕೊಂತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೆನ್ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಕೊಂತ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ಚೆ ದಿವೆ ಪೆಟಯ್ತಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸೊಬಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

ಹೆಂ ಕೊಂತಾಂಚೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಆನಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ 50,000 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕೊಂತಾ ಭೋವ್‍ಚ್ಚ್ ಸರಳ್ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ದೊವರ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕೊಂತ್ ಆಂಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿ ಭಿತರ್‍ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಖಂಚೆಯ್ ಕೊಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಚುಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಫೈಬರ್, ಗ್ಲಾಸ್, ರುಕಾಡ್ ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ವಸ್ತುಂನಿ ಮುಣ್ಯೊ ತಯಾರ್ಸುನ್ ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿರ್ ವಿಣ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕೊಂತಾಂ ವಿವಿಧ್ ರಂಗಾಚಿಂ, ವಿವಿಧ್ ಗಾತ್ರಾಚಿಂ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಮೊಲಾಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕೊಂತಾಂಚೆ ಸಂಗ್ರಹಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಾಬು ಕೈತಾರ್ ಹಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ತಾಣಿಂ ಸಂಗ್ರಹಣ್ ಕರ್ನ್ ತಿಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಣಿ ಪರಿಶ್ರಮ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ವಿವಿಧ್ ನಮೂನ್ಯಾಚೆ ಖುರಿಸ್, ಮರ್ಯೆಚೊ ಇಮಾಜಿ, ರೆಲಿಕೊ, ಸಾಂತಾನಿಂ ಅಪಡ್ಲೆಲಿ ಕೊಂತಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಕ್ತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ದೃಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಹೆರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಕೇವಲ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ವ ಜ್ಞಾನ್ ವೃದ್ಧಿ ಕರ್ಚಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಂತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂತಾಂಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಡೊಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮರ್ಯೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೋವ್ ಬರೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಹೊಲಾಚಾ ಬಾಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚಿ ಕೊಂತಾ, ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ತೆಗಾಂ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾಖಂವ್ಚ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಸೊಬಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಪಾಪಾ ಪಾವ್ಲ್ ಸವೊ ಮಂಗ್ಳೂರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಣೆಂ ಬೊಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕದೆಲ್ ಹೊಲಾಚ್ಯಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ದೊವರ್ಲೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ದ್ವಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೊಲಾಚಿ ವೇದಿ ರಂಗಾಳ್, ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಶಿತ್ ರಿತಿರ್ ಸಜವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಸೊಬಾಯ್ ದಿತಾಲಿ. Jewel in the crown ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಪಾಮ್ಚ್ ಲಾಖಾಚೆಂ ಕೊಂತ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಸೊಭಿತ್ ಪೆಟೆಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ, ಚಾರ್ ದಿಸಾಂನಿಂ 26,345 ಜಣಾನಿಂ ಹೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ವೀಕ್ಷಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾನಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕೊಂತಾ, ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ದವರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿಂ ತಾಕಾಯೀ ಮೆಚ್ವೊಣಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ.

 

 

 

 

 

ಹ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೆ ರೂವಾರಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ರುಜಾಯ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕ್, ಕೊವೆಂತಾಂಚಿ ಧರ್ಮ್ ಭೈಣಿಂ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ತೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಯೆಚೆಂ ಲೀಜನ್ ಹಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರೀಟಾ ಡಿ’ಸೋಜ ಆನಿ ಸಾಂದೆ, Y.C.S., R.Y.M. ರುಜಾಯ್ ಕೊಲೆಜ್ ಆಣಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಂಕಾಯಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶಾನಾ ವೆಳಾರ್ ಕಂತಾರಾಂ ಆನಿ ಕೊಮೆಂಟ್ರಿ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಡಯ್ತಾಕೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಹೊಲಾಚಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಂತಾಂಚೆ ಆಣಿ ಬುಕಾಂಚೆ ಸ್ಟೋಲ್ ಚಾರ್‍ಯೀ ದೀಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಟ್ರೆಸ್ಸಿ ಡಿ’ಸೋಜ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಕ್¬ೂ ಅಭಿನಂದನ್. ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಾಬು ಕೈತಾರ್ ಹಾಕಾ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಫುಲಾಂ ಫಳಾಂ ದೀವ್ನ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ.

ಆಖೆರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಕೊಣೆ ಹೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಪಳೆಲಾ ತಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಭಾಗಿಂ. ಕೊಣೆಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ವಿಷಯ್‍ಚ್ಚ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲೊ ಖಂಡಿತ್ ಹೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೆವಾನ್ ಆನಿ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಾಗ್. ತಾಂಕಾಂ ಜಾಂವ್ ಅರ್ಗಾಂ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಾಪ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ 450 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಜಿಬ್ಲೆವಾಕ್ ಮರ್ಯೆನ್‍ಂಚ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

 

- ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್
  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More Photos...

 

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators