ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್


ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ನವೊ ಗೊವ್ಳಿ ಮೊನ್ಸಿಜ್ಞೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲು ಸಲ್ಡಾನ್ಹ ಬಾಪಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾತ್ :
ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ,
ಸಹಾಯಕ್, ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ,
ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ದೇವ್ ಪ್ರಜಾ.

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators