ಅಗೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 8 ವರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚೊ ಆನಿ ನರ್ಸಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಾಮಾಜಿಕ್/ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಕರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ ಹಾಣಿಂ ಹೊ ದೀಸ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಫಿರ್ಗಜಿಚಿಂ 30ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ನರ್ಸಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ, ಸಹಾಯಕ್, ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಅನಿ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚಿ ಸಹ ಭೆಟೊವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

 

 

 

 

 

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಟ್ರೆಸ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ನರ್ಸಾಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಪರಿಚಯ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಶಾಂತಿ ಡಿಸೋಜ, ಸಾಂ ಪಾವ್ಲು ವಾಡೊ ಹಿಣೆಂ ನರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ. ಕಶೆಂ ಎಕಾ ನರ್ಸಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸೆವೆ ಭರಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಾಂ ರಿತಾ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಡಾ| ರೋಶಲ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಹಿಣೆಂ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ನರ್ಸಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಅರ್ಥಾ ಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ದಿವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಉಲವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ನರ್ಸಾಂಚಿ ಸೆವಾ ವಾಖಾಣ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ದೇವ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಿ.ಜೆ ಸೈಮನ್ ಹಾಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಕಾಫಿ ಫಳಾರಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators