2018 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 8.00 ವರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟೊವ್ನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ವಿವಿಧ್ ವಸ್ತುಂಚೆ ಏಲಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಏಲಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators