2018 ದಶಂಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ವೆಲ್ಲಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್, ಬೆಂಗರೆ ಬಂದುತ್ವ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವಿವಿಧ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ಲೋಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ಬನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಾರ್ಪರೇಟರ್ ಮೀರಾ ಕರ್ಕೆರಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್, ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಆನಿ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ರುಜಾಯ್ ಇಸ್ಕೊಲ್, ಸಾಂ ಆನ್ನ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿ, ಆರ್ . ವೈ. ಎಮ್ ಸಾಂದೆ ಹಾಣಿಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 200 ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators