ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನೊ, ತುಮ್ಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾನ್, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಆನಿ ಯಾಜಕಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಮೊಗಾಚೆ ನಮಾನ್. ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಹಫ್ತೆ ಉತರ್ಲೆ ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಪಿಡೆಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಹೆಂ ಪಿಡೆಂತ್ಲೆಂ ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ರಾಕುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತೊ ಆಮಿ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರೀ ಘರಾಚ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್. ಕಶೆಂ ಆಮಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೆತಾನಾ, ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾಂವ್, ತೆಚ್ ಪರಿ ಘರಾಂತ್‍ಯಿ, ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಚಿಂ ಮಿಸಾಂ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆರ್ Live ಆಸ್ತೆಲಿಂ (ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸಕಾಳಿಂ 7.45; ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ - ಸಾಂಜೆರ್ 6.00; ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್ - ಸಾಂಜೆರ್ 5.00, ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಸಕಾಳಿಂ - 11.00; ಆಲ್ಲೆಲೂಯಾಚೊ ಸನ್ವಾರ್ - ಸಾಂಜೆರ್ 7.00 ಆನಿ ಪಾಸ್ಕಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸಕಾಳಿಂ 8.00)

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ದೀಸಾ ಕೂಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿಚ್ಯಾ ಸಭೆ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಘರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸುಮಾರ್ 60,000 ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಖಾಣಾ ವೊರ್ವಿಂ ಆನಿ ತೊಂಡಾಚಿ ಮಾಸ್ಕ್ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚೊ ಆಮಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್.

ತುಮ್ಚಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಹಿಶಾರೆ ಪಾಳುನ್, ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಲಗ್ ರಾವುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆ ಸವೆಂ ನಿತಳಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾಂ. ಘರಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಸಹವಾಸಾಂತ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ಯಾಂ; ಧಯ್ರಾನ್ ಜಿವಿತ್ ಫುಡೆಂ ಸಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜು ಕಡೆ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

ತುಮ್ಕಾಂ ರುಜಾಯ್ ಮಾಯ್ ಬೆಸಾಂವಾಂನಿ ಭರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ
ವಿಗಾರ್, ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್

Latest News

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators