Print

ಮೊಗಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂನೊ,

ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೊ ಪ್ರಣಾಮ್,

ಟಿ.ವಿ. ಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ:

ಟಿವಿಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಂತ್  ಕೋಣ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾ ತಾಣಿಂ ಆಪುಣ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾ ತಸಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಿನ್ ಆನಿ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಜಯ್. ದೆಕುನ್ ಬರೆಂ ನ್ಹೆಸಾನ್, ನಿತಳಾಯ್, ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಬಸೊಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಗರ್ಜೆಚಿ. ಗಾಯನ್ ಕರಾ, ಜಾಪಿ ದಿಯಾ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯೋಚ್ ಹೆರ್ ಅಡ್ಕಳಿಂ ನಾತ್ಲೆಬರಿ ಚತ್ರಾಯ್  ಘೆಯಾ. ಮಧೆಂ ಉಟೊನ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ವೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆನಾಂತ್ ತರ್ ಯಾಜಕಾವಿಣೆಂ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ.

ತಿನೀ ದಿಸಾಂಚಿ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಎದೊಳ್ಚ್  ದಾಡ್ಲ್ಯಾ. ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಅನಿ ಮಂಗಳಜ್ಯೋತಿಚ್ಯಾ ವೆಬ್ ಸೈಟಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ

ವಾಚ್ಪಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೀರ್ತಾನಾಂಕ್ ಮಂಗಳಾಜ್ಯೋತಿ ಂಠಿಠಿ ಪಳೆಂವ್ಯೆತ್ ಅನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ ಥಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಚಿಂ.

ವಿಶೇಸ್ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್ ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಭಕ್ತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.
 
ಹರೇಕ್ ವರ್ಸಾ ಬರಿ, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯ್ ಪವಿತ್ರ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪಣಿ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಹಾಕಾರ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮನ್ ಕರಾ ದೆವಾಚಿ ಧಾರಾಳ್ ಬೆಸಾಂವಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧನ್ ಕರಾ ಮ್ಹುಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ದಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ  ಡಿವಾಯ್ನ್ ವರ್ಡ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಆನಿ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಶೀದಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ

ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ - ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವರಾರ್

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್
ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಸಕಾಳಿಂ 11.00 ವ್ಹರಾರ್
ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ - ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವರಾರ್

ಪವಿತ್ರ್ ಸನ್ವಾರ್ - ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ಜಾಗ್ರಣ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7ವರಾರ್

ಪಾಸ್ಕಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸಕಾಳಿಂ 8 ವರಾರ್

ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್: https://www.dioceseofmangalore.com/

ದಾಯ್ಜಿ ವಲ್ರ್ಡ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್: http://www.daijiworld.com/home.aspx

ಮಂಗಳಜ್ಯೋತಿಚಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್: http://www.mangalajyothi.com/

ಡಿವಾಯ್ನ್ ವರ್ಡ್ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ : https://www.youtube.com/channel/UCkyKlmlPz_YdhA04mlbSLhQ

ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್: https://www.rosariocathedral.org/

 

-ವಿಗಾರ್,
ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್