ಎಪ್ರಿಲ್ 26, 2020 : ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ ಡಾವ್ನ್ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಸುಮಾರ್ 60 ಜಣಾಂ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಕುಮಕ್ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ್ ಯಾಜಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators