ಜೂನ್ 4, 2020 : ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊರೊನಾ ಕೊವಿದ್– 19 ಸಂದರ್ಭಿಂ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಸುಮಾರ್ 40 ಹಜಾರ್ ಮೊಲಾಚಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಒಕ್ತಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಆನಿ ಎಸ್‍ವಿಪಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಿರಿಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊ, ಕಾರ್ಯದಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಟ್ರೀಜಾ ಹಜಾರ್ ಆಸ್ಲಿ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators