Sep 7, 2020 : ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ, ‘ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್’ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಚಡುಣೆಂ 60 ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ರಾಂದ್ವಯ್/ವೊರ್ವಿಂ, ಇತ್ಯಾದಿ ರು. 500/- ಮೊಲಾಚೊ ಕಿಟ್ (Kit) ವಾಂಟುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

Comments powered by CComment

Latest News

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators