ಆಗೋಸ್ತ್ 31, 2017: ಆಗೋಸ್ತ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವೆದಿ ಸೆವಕ್ ಚಲೆ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತ್ ಜುವಾಂವ್ ಬರ್ಕ್‍ಮನ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ 9:15 ವರಾರ್‍ ಮಾ| ಬಾ| ರೊಕಿ ಫೆರ್ನಾಂದಾನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಚಲ್ಯಾ ವೆದಿ ಸೆವಕಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಗಾಯನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊಲಾಂತ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಾರ್ಥನ್‍ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ವೇದಿಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬ್ರದರ್ ಆಲೋಶಿಯಸ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾಳ್ ಸೊಡ್ಯಾಲಿಟೀಚಿ ಸಚೇತಕಿ ಸಿ| ವಿನಿತಾ ಎ.ಸಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

 

 

 

 

ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರೀಫೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾನ್‍ವಿನಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್‍ ಮೊಗಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂತುರೆ ಅರ್ಪಿಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆದಿ ಸೆವಾಕಾಂಚೊ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟಸಾನ್ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಡಾಲಿಟಿಚ್ಯಾ ಸಂಘಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಯೊಲಾ ಆನಿ ಶರ್ಲಿನ್ ಜೆರಾಲ್ ವರ್ಧಿ ಸಭೆರ್ ದವರ್ಲಿ.

ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಬಾಪಾಂನಿ ವೆದಿಸೆವಾಕಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿ.ಜೆ ಸೈಮನಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ ಆನಿಲಾನ್ ಆನಿ ಬ್ರದರ್ ಆಲೋಶಿಯಸಾನ್ ಕ್ವಿಜ್ ಆನಿ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಫೆಸ್ತಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಪಂಗಡ್ ವಾವ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್, ಸಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶಿಂ ಕೊಲ್ಯಾಜ್ ಸ್ಪರ್ದೊ, ‘ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ಸಾಂತ್’ ಪ್ರಂಬಂದ್ ಸ್ಪರ್ದೊ, ಸಾಂತ್ ಆನಿ ಮರ್ಯೆವಿಶಿಂ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ದೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬ್ರೆಂಡನ್ ರೊಜಾರಿಯೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹನ್ ಕೆಲೆಂ. ಅ್ಯರನಾನ್ ವಂದಿಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ವೆದಿ ಸೆವಕ್ ಚಲೆ-ಚಲಿಯೊ 60 ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ಕಾಫಿ-ಫಳಾರಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators