ಆಗೋಸ್ತ್ 31, 2017: ಆಗೋಸ್ತ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವೆದಿ ಸೆವಕ್ ಚಲೆ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತ್ ಜುವಾಂವ್ ಬರ್ಕ್‍ಮನ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ 9:15 ವರಾರ್‍ ಮಾ| ಬಾ| ರೊಕಿ ಫೆರ್ನಾಂದಾನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಚಲ್ಯಾ ವೆದಿ ಸೆವಕಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಗಾಯನ್ ಕೆಲೆಂ.

Write comment (0 Comments)

Latest News

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators