ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾನ್ 2021 ಅಕ್ತೋಬರಾಚಾ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3.00 ವ್ಹರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕಾನ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ವೆದಿಚೆರ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಪಿರೇರಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ವಾರಾಡೊ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಕ್ಲೇವರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ರೋಚ್, ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ, ವರಯ್ಣಾರಾಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೋಲ್ಫಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲಿಝಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೇನ್ ರೊಸಾರಿಯೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಾ ವರಯ್ಣಾರಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ರೀಟಾ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸಂಚಾಲಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಕುಮಾರಿ ಲುವಿನಾ ನೊರೋನ್ಹಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಏಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಾ ಬಹುಮಾನಾಚೊ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ (ಪೋಷಕ್) ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಫಿ ಫಳಾರ್ ವಾಂಟ್ಲೊ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಭುತ್ವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ 27 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators