ಜುಲಾಯ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಚಿಟ್ ಚ್ಯಾಟ್ 2019 ಯುವಜಣಾಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಹಿತಾ ಸಮಿತಿ ಆನಿ ಕಪಲ್ಸ್ ಪೆÇೀರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಜನಾ ಖಾಲ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವ್ಹರಾರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆರಂಬ್ ಜಾಲೆಂ. ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಚೆ ಪ್ರೇರಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೈಕಲ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆಸ್ವಿನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ, ಕುಟ್ಮಾ ಹಿತಾ ಸಮಿತಿ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಆರ್.ವೈ.ಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾಗ್ಲಿ. ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಉಲೊವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ 20 ಜಣ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಖೆಳ್, ಸಂಗೀತ್, ಪದಾಂ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಆಸಾ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಆನಿ ನೀತಾ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾ, ಸಂಭಂದ್ ಹಾಚ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್ ಹಾಣಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಯುವಜಣ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಆರ್.ವೈ.ಎಮ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಹಿತಾ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆತ್ಲಿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators