2019 ಅಗಸ್ಟ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಂಧರ್ಬಿಂ ಆರ್ ವೈ ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ದಿಸಾ ಲೆಕಾರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. 45 ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಸಧ್ರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಯೊನ್ ಹಾಣೆಂ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಎಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾಕ್ box ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಫಿ ಫಳಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Latest News

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators