ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತೀನ್ ವ್ಹರಾರ್ ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಹೊ ತೇರ್ಸ್ ಗಾಯಾನಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೆಲೊ. ತೇರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚ್ಯಾ ತೆರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾ ವಯ್ರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೇರ್ಸ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೆರ್ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators