2019 ಜೂನಾಚ್ಯಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಬೆ ದಿಸಾ ನವೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಪಾ ವರಸ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೋಸೆಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೆ ರೆಕ್ಟರ್ ಸಹಾಯಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ, ಮಾ|ಬಾ| ರೊಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಮಾ|ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚಿ ಸಹಭೆಟೊವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಫುಲಾಂ ಝಾಡಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಆನಿ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಉದಕ್ ವೊತ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ನವ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾವರ್ಸಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿಲಿ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊತೊರ್ನಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ವಾಪಾರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ Catechism kit ಭುಗ್ರ್ಯಾಂತ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕುಮ್ಗಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆರ್ ವೈ ಎಮ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಬ್ರದರಾಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಕಳೊವ್ಣೆ ವೆಳಾರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಯುವಜಣಾಂನಿ, ವೈಸಿಎಸ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಗೊಡ್ಶೆಂ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators