2019 ಜೂನಾಚ್ಯಾ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವ್ಹರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆನಿ ಲಾವ್ದಾತೊ ಸಿ - ಪರಿಸರಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಝಾಡಾಂ ಲಾಯ್ಲಿಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators