2019 ಅಗಸ್ಟ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ವಿಧ್ವಿ, ವಿಧುರ್ ಆನಿ ಅಂಕ್ವಾರ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 8.00 ವ್ಹರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ವಿವಿಧ್ ಕೊವೆಂತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲ್ನಿಂನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಮಿನಿಸಾಲಾಂತ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಡಾ| ರೋಶಲ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿಂ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಂತ್ ತಿಣೆಂ ಡೆಂಗು ತಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಸಿ| ಮಾರಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಹಿಣೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವ ವಿಶಿಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಖೆಳ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಫಳಾರಾ ಸವೆಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಪ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators