ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲು ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಮಿಸಾಚಿ ಸಹ ಭೆಟೊವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಶೆರ್ಮಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಆಮಿ ಮರಿಯೆ ಪರಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಸೆವೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಜೆ. ತೆರ್ಸಾಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಂತಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್. ತೆಂ ಆಮಿ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರಿಜೆ” ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ತ್ರಿದುಮ್ ಮಾ|ಬಾ| ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಚೊ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಸನ್ವಾರಾ ಬೆಸ್ಪ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ; ಬೆಸ್ಪಾಚೆಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಮಾ|ಬಾ| ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬೆಸ್ಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾತಿಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆನಿ ರೆಲಿಕೆಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚೆಂ ಚೆರೆಲ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಆರ್.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳಾ ಆನಿ ಖಾಣಾ ಸ್ಟೋಲಾಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators