Print

2019 ದಶಂಬರ್ 31ವ್ಯಾ ರಾತಿಂ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವ್ಹರಾಚೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೆವಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆರಾಧಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ, ಮಾ|ಬಾ| ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 7.00 ವ್ಹರಾರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್; ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್, ಬಲೂನ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾಗ್ಲಿ. ಆರ್.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಖಾಣಾಚಿ ಸ್ಟೊಲಾಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ.