Print

2020 ಜನವರಿ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆನಿ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚೊ (ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ). ಮಾ|ಬಾ| ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಪ್ರವೇಶ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಸೊಬೊವ್ನ್, ಧುಂಪಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್, ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿ ಆನಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾರ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್ ಹಿಣೆಂ ಬಾವ್ಟೊ ಉಪಾರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆರ್.ವೈ.ಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.