2020 ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 04 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೊವಿಡ್ 19 ಪಿಡೆ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಸುಮಾರ್ 20000/- ಐವಜಾಚೊ ತಾಂದು ಆನಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಾಂಟ್ಲ್ಯೊ. ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾರ್ ಹೆಂ ಸೆವೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಉದಾರ್ ಮನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators