ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಪಿಡೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಲೋಕ್ ಕಷ್ಟತಾ ದೆಕುನ್ ಬೋವ್ ಸಾದ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಲೋಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಆನಿ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಸಗ್ಳಿದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ.

ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್: ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 05 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲು ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಮಿಸಾಚಿ ಭೆಟೊವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ.

ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್: ಎಪ್ರಿಲ್ 09 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವ್ಹರಾರ್ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ಆರಂಬ್ ಜಾಲಿ. ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲು ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಮಿಸಾಚಿ ಭೆಟೊವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲು ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಪಾಪಾ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಶಾರ್ಯಾಖಾಲ್ ಪಾಯ್ ಧುಂವ್ಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ಸಾಂಡ್ಲಿ ಆನಿ ಫಕತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ತಾಬೆರ್ನಾಕ್ಲಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಎಕಾ ವ್ಹರಾಚೆಂ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್: ಪಾಸ್ಕಾಚ್ಯಾ ತ್ರಿದುಮಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ. ಎಪ್ರೀಲ್ 10 ಸುಕ್ರಾರಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆನ್ ಘರಾಚ್ ರಾವುನ್ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಜೆಜುಚಾ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ 11 ವ್ಹರಾರ್ ಎಕಾ ವೊರಾಚಿ ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲು ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಣಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯನ್ ಕೆಲೆಂ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂ ಸವೆಂ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ ಕಷ್ಟುಂಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಲೊಕಾಂ ಪಾಸುನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಪವಿತ್ರ್ ಸುಕ್ರಾರ್: ಪವಿತ್ರ್ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಯಾಜಕಾಂನಿಂಚ್ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಖುರಿಸ್ ಉಗಡ್ನ್ ಲೊಕಾನ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಗ್ತೊ ದವರ್ಲೊ. ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಭಜನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಜೆಜುಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಆಜೂನ್‍ಯಿ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವೆತೆ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ.

ಪಾಸ್ಕಾಂಚಿ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್: ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ವೆರ್ ಪಾಸ್ಖಾಚೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ರಾತಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ 7.00 ವ್ಹರಾರ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲು ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಭಿಸ್ಪಾಂನಿ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ವಾತ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ ಆಬ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಸ್ಕಾಚೊ ವೈಭವ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಪುರಾತನ್ ಗೀತ್ ‘ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ಮಹಾಸ್ತುತಿ’ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಸೆವಾಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ದೋನ್ ವಾಚ್ಪಾಂ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜೀವಂತ್ಪಣಾಚೆರ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬಾಂನಿ ಭೋವ್ ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ತಿನೀ ದಿಸಾಂಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಕೆನರಾ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಣಿಂ ಟಿ.ವಿ ಚೆರ್ ಆನಿ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators