ಏಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್:

ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ನೊಯೆಕ್ “ಸಂಸಾರಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೊ ಅಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ.” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ (ಉತ್ಪತ್ತಿ 6:13) ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ 40 ದೀಸ್ 40 ರಾತಿಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ಆವ್ರ್ ಅಕೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ನೊಯೆನ್ ತಾರ್ವಾಚೆಂ ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್ಲೊ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಣೆ ಪಾರ್ವ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜನ್ ಘೆತ್ಲಿ.
 
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾಗೆ, ಜುನಾಚ್ಯಾ 8 ತಾರಿಕೆಕ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೀಸ್ ಸುರು ಜಾತಾಗಿ? ತರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಬಸುನ್ ಉಬ್ಗಣುನ್, ಥಕುನ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವುನ್, ಕಾಟ್ಯಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ – ದಿವ್ಳಾಂಕ್, ಇಗರ್ಜಾಂಕ್, ಮಸ್ಜಿದೆಂಕ್ ವಚುಂಕ್ ಲೋಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ?
 
ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವಾ!

ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಾ ಅಡೇಜ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಭಿತರ್ ಬಸುನ್ ಪಿಡೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಿಡಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಪಿಡಾ ಸದಾಂನಿತ್ ವಾಡುನ್ ಯೆತಾ. ದೆಕುನ್ ಕಾನಾಂತ್ ವಾರೆಂ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಪರಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಪಿಡಾ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ತಾನಾ, ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ- ರಜಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ!

40 ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊಯೆನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಚಾರ್ ಹಫ್ತೆ ತಾಣೆಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ? ಸರ್ವ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಲೊ. ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಯ್ವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚ್ಯಾ ಆರ್ಕ್‍ಪೆಟೆಂತ್ ಅಡೇಜ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ , ಶಾಭಿತಾಯೆನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಮುಕ್ಲೆ ದೀಸ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾಂಯ್ ತಿಚ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಆಮಿ ಉರವ್ನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಜೊಡ್ಯಾಂ.  

 

ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators