ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಲಕ್ಸಿನ್ ಭರ್ಗ್‍ ಶಹರಾಂತ್ ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ರಾನಾಂಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆನಿ ಮಾಸ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಸಾಯ್ಗಾರಾ ಮಧೆಂ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ತವಳ್ ಏಕ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ತ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ಕಾಸಾಯ್ಗಾರಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ‘ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?’, ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಿ ‘ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮಾಸ್ ಜಾಯ್!’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಭೋವ್ಶಾ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ! ಹೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ತ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್, ‘ತುಕಾ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮಾಸ್ ಜಾಯ್ ನ್ಹಂಯ್‍ಗೀ? ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಸಾಯ್ಗಾರಾಕ್ ತುಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾಯ್?’ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ‘ಮಾಫ್ ಕರ್! ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್, ಮ್ಹಳೆಂ. ಆನಿ ಮುಂದರುನ್ ‘ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಭೆಟಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ’, ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಕಾಸಾಯ್ಗಾರ್ ದೊಗೀ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಚಿಂ ನಕ್ಲಾಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಕಾಸಾಯ್ಗಾರ್ ‘ತುಂ ಮಿಸಾಕ್ ವಚುನ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್, ಆತಾಂ ತುಂ ವಚ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತುವೆಂ ಭೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾ ತಿತ್ಲೆ ಮೊಲಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ದಿತಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಮೀಸ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ನವ್ಸರ್ಣೆನ್ ಭರುನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿ.

ತವಳ್ ಕಾಸಾಯ್ಗಾರಾನ್ ಏಕ್ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕೊ ಕಾಣ್ಘೆಲೊ ಆನಿ ತಾಂತುನ್ - ‘ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕೊ ತಕ್ಡೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಶಿಂತ್ ದವರ್ಲೊ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಕುಶಿನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಹಾಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ದವರ್ಲೊ ಪೂಣ್ ಸಮಾಸಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕೊಚ್ ಜಡ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಾಸಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ತ್ರಾಸಿರ್ ದವರ್ಲೊ- ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕೊ ದವರ್ಲಿ ಕೂಸ್ ಹಾಲುಂಕ್ ನಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಂಚಿಂ ನಕ್ಲಾಂ ರಾವ್ಲಿಂ. ನಕ್ಲಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೆ ಲಜೆನ್ ಭರ್ಲೆ. ಆಂಗ್ಡಿಗಾರಾನ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ವ್ಹಡ್ ಮಾಸಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ದವರ್ಲೊ. ತರೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಕಾಸಾಯ್ಗಾರ್ ಆತಾಂ ಖುಬಾಳ್ಳೊ, ಆಪ್ಣಾಚಿ ತ್ರಾಸ್ ಸಮಾ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. ತಕ್ಡಿ ಸಮಾ ಆಸ್ಲಿ. ಕಾಸಾಯ್ಗಾರ್ ‘ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಪಾಂಯಿಂಚ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ದೀಂವ್? ಆನಿ ತಕ್ಡೆ ವಯ್ರ್ ತೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕುಡ್ಕೊ ದವರ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ತಕ್ಡಿ ಹಾಲ್ಲಿ ನಾಂ. ದೊಗೀ ಆತಾಂ ಘಾಮೆಲೆ, ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ, ತವಳ್ ಕಾಸಾಯ್ಗಾರ್ ‘ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತುಂ ಸದಾಂಯ್ ಯೆ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮಾಸ್ ದಿತಾಂ’  ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಲಾಗಿಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಅಧಿಕಾರಿ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಭಿರಾಂತೆನ್, ಲಜೆನ್ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾಂ! ತಿ ರಾತ್ ತಾಕಾ ಲಾಂಬ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಆಶೆಲೊ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆನಿ ಹರ್ಯೇಕ್ ವೆಳಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಠೀಕಾ ಕರುನ್, ಸರ್ಗಿಂ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಸಂಸಾರಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಸ್ವರೂಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲಾಪಾಚೊ ಸಕಾಳ್ ಉದೆಲೊ. ತೊ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸದಾಂನೀತ್ ತೊ ಮಿಸಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚಾಕ್  ತಾಣೆಂ ಪ್ರೇರೇಪಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಏಕ್ ದೆವೊತ್ ಮನಿಸ್ ತೊ ಜಾಲೊ. ತಾಚಿ ದೇಕ್ ಪಳವ್ನ್ ತಾಚೆ ದೋಗ್ ಪೂತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲೆ. ಪುತಾಂಕ್ ಬರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಮಿಸಾಂ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್, ಕೆದಿಂಚ್ ಕಳಾನಾಶೆಂ ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಎಕ್ಲೊ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲೊ, ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಸ್ಲ್ಯಾವ್ಸ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‍ಮೆಳಾಚೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲೊ. ಬಾಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಸ್ಲಾವ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾವಿಶಿಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಮಾರ್ಷಿಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊ ಸಂಗತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 1999 ವೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ.

ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators