ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ಪರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ಖಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಜೂನಾಚ್ಯಾ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಪರತ್ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಜೂನ್ 13 ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಜೂನ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಿಸಾಚಿಂ ಬಲಿದಾನಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಮಿಸಾಂ ಪರತ್ ಆರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ , ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾನಿ ದಿವೊ ಜಳೊವ್ನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಆರಂಬ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಿಸಾಕ್ ಆನ್‍ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಹಾತಾಕ್ ಸಾನಿಟಾಯ್ಜರ್, ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲುಂಕ್, ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಅಂತರ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ರೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಕೊವಿದ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿ ರಚ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಪಿರೇರಾ ಹ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವ ಹ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators