ಜುಲಾಯ್ 25, 2020 : ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಕಾಂ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಫಿರ್ಗಜಿಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಆದೆವ್ಸ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್, ಮಾ|ಬಾ| ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ , ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊ ಹಾಣಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್ ಹಿಣೆಂ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾ ಉಚಾರ್ಲಿಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಕಾಂ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಶರಲ್ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators