ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ 2020 ಆಗಸ್ಟ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೊಮಿಯೋಪತಿ ಕಾಲೇಜ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಕಾಂ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜುಲೈ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗುಂಕ್ ಸರ್ವಾಂ ಜಮ್ಲಿಂ. ರುಜಾಯ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ್ ಕಾಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸಿಲೆಂ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಚೆಂ ಮಾನ್‍ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ವಿಗಾರಾಕ್ ಅರ್ಪಿಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆದಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾ| ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಝೆಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ಫಳಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಉಚಾರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಮೊಗಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ದುಡ್ವಾ ಕಾಣಿಕ್ ತಾಣಿಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ಸಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ವಿಗಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಹಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹೆಜಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸುಯಾಂ ಕಾಂತಾರಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators