2020 ಅಗೋಸ್ತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಲಾಂಕ್ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ರೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಸೆವೆ ಸ್ಥಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಪುತ್ತೂರ್ ಮಾಂಯ್ ದೆ ದೆವುಸ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಫುಲಾಂ ಝೆಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸಿಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆವೆ ಸ್ಥಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲ್ಲಿ. ಹಿ ಸೆರೆಮನಿ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಭೋ|ಮಾ|ಬಾ| ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಹಿ ಸೆರೆಮನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸುಂಚೆ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್ ಹಿಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸುನ್ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ಬಾಪ್ ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ವಡ್ವಿಕಾಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆ ಅನಿ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆ. ವೆದಿಚೆರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ರೊಕ್ಕಿ, ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಹಾಣಿಂ ಫುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸಿಲೆ. ನವೊ ಹುದ್ದೊ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭೊಗ್ಣಾ ಉಚಾರ್ಲಿಂ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆ. ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಗಿತಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators