ರೊಜಾರಿಯೊ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚಿ 450 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ 2020, ಅಗೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆನಿ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಚಿತ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶಾನಾಂತ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಕಾಥೆದ್ರಲಾಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್ ಆನಿ ಬಾಂದ್ಪಾ ಶಾಸ್ತಿರ್ ವಿಶಿಂ, ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾ ವಿಶಿಂ, ವಿವರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಚಿತ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಸಾ. ಹಿ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಪ್ರೊರ್ಚುಗಿಸಾಂನಿ 1565 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ 1910 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಮೋಡ್ನ್ ಆತಾಂಚೆ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರ್‍ಬಾಪಾಂನಿ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ವಿಶೇಷ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ‘ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್’ಚ್ಯಾ 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೊ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. ಹೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಪದರ್ಶನ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators