2020 ಅಗೋಸ್ತ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಕ್ತಾ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೆ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ವಾಗತ್ಸಿಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್ ಹಿಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸಿಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಬಾಪ್ ತಾಣಿಂ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ವೆದಿಚೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ರುಜಾಯ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರುಜಾಯ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ್ ಕಾಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸುಯಾಂ ಗಿತಾಂ ಸವೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators