2020 ಅಗೋಸ್ತ್ 15 ತಾರೀಕ್ ಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ದೀಸ್. ತೊ ದೀಸ್ ಮರ್ಯೆಚೆಂ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಅಸುಂಪ್ಸಾಂವ್‍ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವ್ಹರಾರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ರುಜಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ 74 ವೊ ಸ್ವತಂತ್ರಾಚರಣೆಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾರ್ನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಕೇವಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್, ತೆಂ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಚಾ ಖತಿರ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ನಾಯಕಾಂಚೊ ತಾಣಿಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಆರ್.ವೈ.ಎಮ್.ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೆರೋಯ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ಆರ್.ವೈ.ಎಮ್.ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ದೇಶ್‍ಭಕ್ತಿ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆರ್.ವೈ.ಎಮ್.ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators