2020 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ತಲಪಾಡಿ ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಆನಿ ಪೆರ್ಮಾನ್ನೂರು ಸಾಂ ಸಾಬೆಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಕಾಲೇಜಿಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ರುಜಾಯ್ ಕಾಲೇಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಬಾಪ್ ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಅಗಸ್ಟ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಬಾಪ್ ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ಸಿಲೆ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್ ಹಿಣೆಂ ಮಾನ್‍ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಾಪ್ ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಅರ್ಪಿಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆದಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾ ತರ್ಫೆನ್ ಬಾಪ್ ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಝೆಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ಫಳಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ. ಬಾಪ್ ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸಹಕರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಸ್ಥಾನ್ ವಹಿಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಬಾಪ್ ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊನ್ ವಿದಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಹಕರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಪ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ‘ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸುಂಯಾ’ ಗಿತಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಲೆ. ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜ ರುಜಾಯ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ್ ಕಾಲೇಜಿಚೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ವೆದಿರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators