2020 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮೀಸ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧಾನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ.


 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators