ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ನವೆಂಬರಾಚಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ 43 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಹಾಣಿಂ PPT ಆಧಾರಿತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕಾರ್ಲೊ ಎಕ್ಯೂಟಿಸ್ ಹಾಚೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ತಶೆಂಚ್ Praise and worship ಆನಿ action song ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

Comments powered by CComment

Latest News

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators