ಅಖ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಹೆಂ ವರಸ್ ಸಾಂ ಜುಜೆಚೆ ವರಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲಾಂ. ಬಾಪಾಯ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಆನಿ ಜೆಜುಕ್ ಸರ್ವ್ ವಿಘ್ನಾಂತ್ಲೆ ತಾಣೆಂ ರಾಕ್ಲೆಂ. ಅತಾಂ ಅಖ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ. 150 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿ 1870 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಶೆಂಬರ್ 8 ವೆರ್ ಪಾಪಾ ಪಿಯುಸ್ ನವ್ಯಾನ್ ಸಾಂ ಜುಜೆಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹೆಂ ವರಸ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ಜನೆರ್ 17 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವ್ಹರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿಲೆಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಣಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ವಳಕ್ ದಿಲಿ. ಪಿಂತ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಸಾಂ ಜುಜೆಚೆಂ ವರಸ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಕಾಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಕ್ಲೆರಿಸ್ಸಾ ಆನಿ ಪೂತ್ ಮೆಲ್ಡನ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators