Feb 2, 2021 : ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ 1986 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಣೆಂ ವಾಪಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕದೆಲ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆತಾಂ ಬಜ್ಪೆ ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಕ್ ಹಾಸ್ತಾಂತರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಫೆಬ್ರೆರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ 9.00 ವ್ಹರಾರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚಾ ಪೆÇರ್ಟಿಕೊ ಮುಕಾರ್ ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿನ್ ಸುಂರ್ಗರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂತ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾ ಮುಕಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಸವೆಂ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ.

10.00 ವ್ಹರಾರ್ ಆಮಿ ಬಜ್ಪೆ ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಟೀನ್ಹಾ ಆನಿ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಚೊ ಚಾಪ್ಲೇಯ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಮೊಂತೇರೊ ಬಾಪಾಂನಿ ತಾಂಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಸವೆಂ ಕದೆಲಾಕ್ ಮಾನಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾಕ್ಟಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಆಸಾ ಕೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕದೆಲಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

10.30 ವ್ಹರಾರ್ ಆರಾಧಾನ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. 11.30 ವ್ಹರಾರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators