ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ Amoris Laetitia (on the joy beauty of families love) ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹೆಂ ವರಸ್ Amoris Laetitia ಕುಟ್ಮಾ ವರಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆಂ ವರ್ಸ್ 19 ಮಾರ್ಚ್ 2021 ಥಾವ್ನ್ 26 ಜೂನ್ 2022 ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಾರ್ಚ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವ್ಹರಾಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿಲೆಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಟ್ರಿಸ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೀಂತ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators