ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ರುಜಾಯ್ ಘಟಕ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಿಲಾಗ್ರೀಸ್, ಉದೆಂತಿ ಕಲಾಕಾರ್ ರುಜಾಯ್ ಆನಿ ರುಜಾಯ್ ಯೂತ್ ಮೂವ್‍ಮೇಂಟ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಖಾಲ್ ಎ.ಜೆ.ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತರ್ಪೆನ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಮಾರ್ಚ್ಯಾಚ್ಯಾ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ನೊವ್ ವರಾ ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪರಾ ದೋನ್ ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಗ್ತ್ತ್ ದಾನ್ ಆನಿ ಉಚಿತ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆನಿ ತಪಾಸಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಟ್ರೆಸಿ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೊಕ್ತರ್ ಆನಿ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಅಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊನ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಪಿರೇರಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಡಿಸೋಜ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಯನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದೆಂತಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊ, ಆರ್. ವೈ. ಎಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ರೋಚ್, ಎ.ಜೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಡಾ.ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ. ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾ. ಹರ್ಷ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಬಾಪ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಘಾಟಕ್ ಭಾಷಣಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟಿತಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗುನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಅಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ.

ಲಯನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಂಘಟನಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಡಾ. ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ಡಾ. ಹರ್ಷ ಹಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಉದೆಂತಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ, ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈರ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಸಭೆರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೋವ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಯನ್ ಫಿಲಿಪ್ ಜೆ ಪಿರೇರಾ, ಹಾಂಚೊ ಮನಪೂರ್ವಕಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್ಡಾಂ ಒಟ್ಟು 250 ಲೊಕಾಂನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲೊಂ. 36 ಜಣಾಂನಿ ಅಪ್ಲೆಂ ರಗತ್ ದಾನ್ ದಿಲೆಂ. 186 ಜಣಾಂನಿ ಉಚಿತ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಹಾಂತುನ್ 36 ಜಣಾಂಕ್ ಉಚಿತ್ ಒಕ್ಲ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಲಾ ಆನಿ 40 ಜಣಾಂಕ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದಿಂವ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥ್ಯಾ ಕೆಲ್ಯಾ. 36 ಜಣಾಂನಿ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಕ್ಯಾಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಪರೇಶನ್ ಕರುಂಕ್ ನೋಂದಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ. 36 ಜಣಾಂನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂ ದೊಳೆಂ ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. ಅಶೆಂ ಸಬಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕರ್ಯಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲೊಂ.

ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ರಗ್ತ್‍ದಾನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ರಗ್ತ್‍ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಉದೆಂತಿ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಸ್ವಯಂ ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲಿಂ.

ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ನ್, ಸಹಕರ್ಸುನ್ ಆನಿ ಸುದಾರ್ಸುನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators