2021 ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಸೆವ್ಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಅನಿ ಪ್ರವಚನ್ ದೀವ್ನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂತ್ ಆನಿ ಬೆಂತಿಣಿಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನಿಂ ಲಿತುರ್ಜಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಮಾ| ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ತಶೆಂಚ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators