2021 ಜೂನಾಚ್ಯಾ 09 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕೊವಿಡ್ 19 ಪಿಡೆ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಸುಮಾರ್ ರು. 100000/- ಐವಜಾಚೊ ತಾಂದು ಆನಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ತಶೆಂಚ್ ವಕ್ತಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಎಸ್ ವಿ ಪಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಹೆಂ ಸೆವೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಉದಾರ್ ಮನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ರೋಚ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊ, ಎಸ್ ವಿ ಪಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸಿರಿಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಆನಿ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ.

- ವಿಗಾರ್

Help to the Needy

Nearly Rs 100000/- Food and Medicine Kit was Distributed to the needy people at Rosario Cathedral on 09 June 2021. The parish priest, Rev. Fr Alfred J Pinto thanked all the donors for their generosity in this Pandemic time. Assistant Parish Priest Rev Fr Vinod Lobo, Vice President Mrs Elizabeth Roche, Secretary Mr Alwyn Tauro, SVP president Mr Cyril Rosario and members of SVP were present.

- Vicar

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators