“ಕಿಸ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಮೊರ್ಚೆ ತಸಲೊ ಸ0ತೊಸ್, ಮ್ಹಕಾ ದುಸ್ರೊ ನಾ0? ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸಾ0 ಸಿಸಿಲಿ.”
‘Do, you not know that nothing will make me so happy as to die for Christ”.

2021 ನವೆ0ಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಯರಿಸ್ತಾನಿ ಸಾ0ಗಾತ ಮೊಳೊನ್ ಸಕಾಳಿ 8 ವ್ಹರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆ0 ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾ0ತ್ ಸಿಸಿಲಿಯಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸ0ಭ್ರಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೊ. 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾ0ಜೆರ್ 6.30 ವರಾರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆ0. ಸುರ್ವೆರ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗಿತಾ0 ಸವೆ0 ಆರ0ಭ್ ಕರ್ನ್ ಮಟ್ವೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೋವ್ ಅರ್ಥಭರಿತ್ ಥರಾನ್ ಪ್ರಾರ0ಭ್ ಕೆಲೆ. ಮರ್ಯೆಚಿ ಗಿತಾ0, ಮಲಯಾಲ0 ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಸಾ0. ಸಿಸಿಲಿಯಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ವಿನೋದ್ ಬಾಪಾನಿ ಸರ್ವ್ ನವ್ಯಾ ಸಾ0ದ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆ. ತಶೆ0 ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಿಯೊನಾನ್ ಸಬಾರ್ ಖೆಳ್ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮನೋರ0ಜಿತ್ ಕೆಲೆ0 ತಶೆ0ಚ್ಚ್ ಸಹಾಯಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಆನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಿಯೋನಾ ಹಾಣಿ ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ ಗೇಮ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೆ0.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಜೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ತಾ0ಚೊ ಸ0ದೇಶ್ ತಶೆ0 ಪಾಟಿ0ಬೊ ದಿಲೊ ಅನಿ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆ0.

ಸಗ್ಳೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಶ್ಮ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸ್‍ನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಬಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆ0. ಅಖ್ರೇಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಸಹಾಯಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾನಿಂ ಸಾ0ಗಾತಾ ಜೇವ್ನ್ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾ0ತ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಸ0ಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೆ0.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators