2021 ದಶಂಬರ್ 31ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವ್ಹರಾಚೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೆವಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆರಾಧಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ 7.30 ವ್ಹರಾರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚಿ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಆರ್‍ವೈಎಮ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಳ್ ಗಿತಾಂ, ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೈಸಿಎಸ್ ಘಟಕಾನ್ ಕೊಂಬೊ ಏಲಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ರು. 6500/-ಕ್ ದೋನ್ ಕೊಂಬೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೋಲ್ಫಿ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಹೊ ಐವಜ್ ವೈಸಿಎಸ್‍ಚಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators