2022 ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ 6 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗಾನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಶಿಬಿರ್ ಯಾ ತರ್ಭೆತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ .

ಎಕಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗಿತಾಂ ದ್ವಾರಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲೊಂವ್ನ್ ವೆಲೆಂ . ವೆದಿಚೆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೇಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ , ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಸೆಮಿನಾರಿಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ , ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ , ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಯೋಗಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಆಲ್ಮೇಡಾ ಆನಿ ಎಕ್ಕೀಸ್ ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ .

ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಆಲ್ಮೇಡಾನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ ವಿಶಿಂ ಸನ್ಮಾನಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೈಲಿ. ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊಕ್ ಶೋಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ತುರೊ ದೀಂವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ .

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ತಾತ್ , ನವೊ ಸೊಲ್ಲೊ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಪರ್ನೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಆಸಾ ಯಾ ನಾ , ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬೈಬಲ್ ಆಯೋಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಚಿ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಸಭೆ ಮುಕಾರ್ ಸಾದಾರ್ ಕೆಲಿ . ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾ ಸವೆಂ ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯೆ ಸಂಪ್ಲೆ .

ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸರಾವೊನ್ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್ಚಿ ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪಾಂ ಮ್ಹಣ್ಜೆಂ ಪಯ್ಲೆ ವಾಚಾಪ್ , ಕೀರ್ತನ್ , ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಾಪ್ , ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ/ ವಂದನ್ ತುಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ , ಸುವಾರ್ತಾ , ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಖಂಚಾ ರಿತಿನ್ ವಾಚ್ಪಾ ಸ್ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸರ್ಕಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ ದಿಲಿ . ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನಿ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲೊ , ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಅನಿಕೀ ಕಶೆಂ ಬೊರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತರ್ಕ್ ಚಲೈಲೊ .

ಭಯ್ಣ್ ಪ್ರೀಮಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಏಸಿ ಹಿಣೆ ಸಗ್ಳೆ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ , ಆನಿ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಟೈಲೆಂ . ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ವಾಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸರಿ ಸುಮಾರ್ 86 ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ . ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಫಿ-ಫಳ್ಹಾರಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ .

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators