19.06.2022 ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಬಾಪಾಯಾನಿಂ ಆನಿ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತಾವನ್, ಪ್ರಾಜಿತಾಚಿ ರೀತ್, ವಾಚ್ಪಾಂ, ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲೈಲಿಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟೈಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಕುಡಿ ರಗ್ತಾ ಥಂಯ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದವರ್ಚೆಂ ವಿಶಿ ಆನಿ ಬಾಪಾಯಾನಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ 9.30 ವೊರಾಂಚೆರ್, ರುಜಾಯ್ಚಾ ಹೊಲಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಪ್ ಪಿರೇರಾನ್, ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬಾಪಾಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಚಿ ವ್ಹಳಕ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ/ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ವಾಡೊ, ಹಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಫಿಲಿಪ್ ಪಿರೇರಾನ್, ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಆನಿ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್, ತಾಂಚಾ ಬೊಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಾಂನಿ ವಾಡೊಂವ್ಕ್, ತಾಣಿಂ ಬೊರೊ ಫುಡಾರ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್, ಖಂಚಾ ರಿತಿನ್, ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೆ ಮಾಲ್ಗಡೆ, ಫಿರ್ಗಜೆ ಖಾತಿರ್, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ರಿತಿನ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಕ್, ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೆ ಜೆ.ವಿ. ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಹಾಣಿಂ ತಾಂಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕುಡಿ ರಗ್ತಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ದಯಾಳಾಯ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಪಂಗಡ್ ಕರ್ನ್ ಹರೇಕ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೇಕ್ ಸಮಸ್ಯಾಚೆರ್ ತರ್ಕ್ ಅನಿ ವೊರೊವ್ಣಿ ಕರ್ನ್ ಜೊಕ್ತಿ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ದಿಲಿಂ. ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ skit ಕರ್ನ್ ಖೆಳೊವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೊ.

ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಬರಿ, ವಿವಿದ್ ಖೆಳ್, ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ, ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ದಿಂವ್ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲೊ. ಮಾಲ್ಗಡೊ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ದೆಣೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ವಿ. ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಹಾಂಕಾ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಬಹುಮಾನ್ ಲಾಬ್ಲೆಂ.

ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿಂ ದನ್ಪಾರಾಂಚಾ ಜೆವ್ಣಾಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್, S.V.P. , ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಆಯೋಗ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators