ಜೂನಾಚಾ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಬಿ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಿತುರ್ಜಿಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಜುಲೈಚಾ 3 ತಾರಿಕೆರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲ್ಮ ಡಿಸೋಜಚಾ ಘರಾ, (ಗುರ್ಕಾರ್ನ್) ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವರಾರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ರುಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಗಿತಾ ದ್ವಾರಿಂ, ಆಮಿ ಮರಿಯೆಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮೇಬಲ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿ, ವಾಂಜೆಲಾಚಾ ಉತ್ರಾಂ ವಯ್ರ್ ಥೊಡೊ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ. ಅರ್ಗಾಂ ತುಕಾ ಸೊಮಿಯಾ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಅಖೇರ್ ಕೆಲಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲ್ಮಾ ಡಿಸೋಜ, ಗುರ್ಕಾರ್ನಿನ್, ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪಾಂಕ್, ಅರ್ಸುಲಾಯ್ನ್ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್, ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್, ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ರುಡೊಲ್ಫ್ ತಾವ್ರೊನ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಫಾದರ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿ, ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕೇಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದೊಡ್ತೊ ಕೆಲೊ. ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ವಾತ್ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನಾನಿಂ ಆನಿ ವ್ಹಡಾನಿಂ ಆಪ್ಲೊ ನಾಚ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚೆ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ಖೆಳಾಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ವಸ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಫಾ. ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಶೆಂಸ್ ಹೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್, ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಜಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಫಾ. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಬಾಪಾಂಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಾಕೀ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ 40 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಿ, ವಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಗುರ್ಕಾರ್ನ್, ವಿಲ್ಮಾ ಡಿಸೋಜನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪಾಂಚೊ, ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚೊಂ, ಹೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಚೊ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಬಾಪಾಂನಿ, ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators